सशस्त्र प्रहरी निरीक्षकहरूको अन्तिम नतिजा प्रकाशन ।

05 May, 2021

सशस्त्र प्रहरी निरीक्षकहरूको अन्तिम नतिजा प्रकाशन ।

http://apf.gov.np/files/attachments/5986fde2df424.pdf